Rezervovať online
x
Priemerné hodnotenie
92%
Logo hodnotenia
Booking
9.2Super • 359 hodnotení
9.7Výnimočná lokalita

Ochrana osobných údajov

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ osobných údajov:

Názov: eilSk s.r.o.

Sídlo: Zvonárska 3, 040 01 Košice

IČO: 46 040 820

Zapísaný v Obchod. Registri: OS KE I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27219/V

Zastúpený: konateľom Blaženou Kleinovou

Kontaktné údaje pre dotknutú osobu: +421 55 699 82 37, reception@chrysso.sk

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sú spracované na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zároveň s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Cieľom Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ je zvýšiť ochranu osobných údajov občanov EÚ a posilniť ich práva v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov inými subjektmi. Normy obsiahnuté v Nariadení sú záväzné pre všetky subjekty, ktoré nakladajú s osobnými údajmi občanov EÚ. Zákon č. 18/2018 Z. z. je výsledkom zosúladenia slovenskej národnej legislatívy s nariadením. 

eilSK s. r. o. je vo vzťahu k fyzickým osobám, teda Vám zákazníkom prevádzkovateľom osobných údajov. Tieto pravidlá Vám poskytujú v zrozumiteľnej forme informácie o tom, aké osobné údaje od Vás získavame, z akého dôvodu ich spracovávame, akým spôsobom s nimi nakladáme a ako ich chránime. 

Uisťujeme Vás, že pri spracovávaní osobných údajov vychádzame zo zásad zakotvených v Nariadení a zákone, tak aby nedošlo k ich zneužitiu a tým k zásahu do Vašich práv (právo na ochranu osobných údajov, právo na ochranu súkromia). 

V súvislosti s ochranou osobných údajov sa používajú tieto základne termíny:

Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia, na základe ktorej dôjde k identifikovaniu osoby. Osobným údajom je napr. meno, rodné číslo, ale aj lokalizačné údaje, online identifikátor alebo prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. 

Spracúvanie osobných údajov je činnosť vykonávaná s osobným údajom, napr. získavanie osobného údaju, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovane, uchovávanie, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, kombinovanie, obmedzovanie, vymazanie, likvidácia.  

Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, teda VY, náš zákazník.

Prevádzkovateľom osobných údajov je ten, kto spracúva osobné údaje fyzickej osoby, určil si na ich spracúvanie účel a má na to prostriedky.  Môže to byť fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt.

eilSK s. r. o.  pri spracúvaní Vašich osobných údajov rešpektuje nasledujúce zákonné zásady.

Zásady spracúvania osobných údajov: 

1. zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti: 

            spracovávanie prebieha na základe platnej legislatívy, každé spracúvanie je vykonávané na legitímnom právnom základe,

2. zásada obmedzenia účelu: 

            osobné údaje sa získavajú len na konkrétny, výslovne uvedený a oprávnený účel,

3. zásada minimalizácie osobných údajov: 

            Spracovávanie je obmedzené na nevyhnutný rozsah daného účelu,

4. zásada správnosti: 

            osobné údaje sú správne a podľa potreby aktualizované,

5. zásada minimalizácie uchovávania: 

            spracúvajú sa len nevyhnutné osobné údaje, ktoré umožňujú identifikáciu dotknutej osoby,

6. zásada zodpovednosti:

            za spracúvanie osobných údajov a dodržiavania legislatívy nesie zodpovednosť prevádzkovateľ osobných údajov, 

7. zásada integrity a dôvernosti: 

            spracovávanie prebieha tak, aby nedošlo k zničeniu a zneužitiu osobných údajov.    

 

Ktoré údaje spracúvame:

V rámci našich podnikateľských aktivít predovšetkým poskytujeme služby, konkrétne služby ubytovacie a služby v oblasti gastronómie. Aby mohlo k poskytnutiu služieb dôjsť je potrebné uzatvoriť zmluvu s Vami, našimi zákazníkmi a zároveň si musíme splniť svoje zákonné povinnosti. A na to potrebujeme Vaše osobné údaje. Konkrétne ide o: 

 • meno a priezvisko,

 • adresu trvalého, resp. prechodného pobytu, 

 • telefonický kontakt,

 • príp. emailovú adresu,

 • číslo občianskeho preukazu,

 • číslo cestovného pasu.

Uvedené osobné údaje získavame za účelom uzatvorenia zmluvy o ubytovaní (aby sme Vás mohli ubytovať), z dôvodu plnenia si povinností vyplývajúcich pre nás ako prevádzkovateľa osobných údajov z osobitných právnych predpisov (zákon o hlásení pobytu občanov, zákon o cudzineckej polícií, zákon o účtovníctve a pod.). 

Pre zaistenie bezpečnosti svojho majetku a ochranu zdravia svojho zákazníka spracúvame osobného údaje Vás, našich zákazníkov aj vo forme záznamu z kamerového systému (v prípade návštevy našej prevádzky).

Osobné údaje získavame od Vás aj prostredníctvom našej webovej stránky pri rezervácií ubytovania. Ide o Vaše meno, priezvisko, emailovú adresu a telefónny kontakt. V tomto prípade ide o získavanie osobných údajov za základe Vašej žiadosti, aby sa vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. 

Pri rezervácií hotelových služieb poskytujte svoje osobné údaje aj iným stránkam ako trivago.sk, booking.com, travelguide.com, trivago.sk . O tom ako tieto stránky spracúvajú Vaše osobné údaje sa dozviete priamo na ich stránkach, nakoľko v tomto prípade nie sme prevádzkovateľmi Vašich osobných údajov my, ale spoločnosti prevádzkujúce stránky. 

Prevádzka – Boutique Hotel Chrysso má zriadenú stránku fanúšikov na Facebooku. Na týchto stránkach sa uverejňujú správy a videá, ktoré na stránku umiestňujeme my, ale ktorými prispievate aj Vy, naši zákazníci.  Osobné údaje na tejto stránke získavame, zaznamenávame a spracúvame spolu s Facebookom v súboroch cookies. Súbory coockies Facebook umiestňujú na počítači alebo akomkoľvek inom Vašom zariadení, ak navštívite naše stránky na Facebooku, a to bez ohľadu na to, či máte alebo nemáte účet na Facebooku. Tiež ich Facebook umožňuje využívať aj svojim partnerom, dokonca aj tretím stranám. Účelom spracúvania Vašich osobných údajov pomocou umiestňovania cookies na Vašom zariadení je zlepšenie systému reklamy pre Facebook. My Vaše osobné údaje získané súbormi cookies ďalej nespracúvame, ani na ich základe nevytvárame profil zákazníka našej stránky. Facebookovú stránku sme zriadili s cieľom informovať Vás o našich kultúrnych podujatiach a s cieľom aby ste Vy naši zákazníci mohli zdieľať svoje postrehy a pocity z návštevy nášho podniku. 

 

Vaše osobné údaje sú pre nás tiež potrebné, ak budeme vybavovať Vaše reklamácie,  sťažnosti alebo podnety týkajúce sa spracúvania osobných údajov. Touto cestou získame Vaše meno, priezvisko a emailovú adresu. Tieto osobné údaje ďalej nespracúvame, použijeme ich len na kontaktovanie. Následne, po vybavení požiadavky sa email s osobnými údajmi likviduje výmazom. U nás nedochádza k profilovaniu osobných údajov ani k automatickému rozhodovaniu na základe získaných osobných údajov. 

 

Účel spracovávania osobných údajov: 

Plnenie zákonných povinností, uzatváranie zmlúv (za účelom poskytovania služieb), ochrana majetku a zdravia, vybavovanie sťažností.  

 

Právny základ pre spracovávanie osobných údajov. 

V prípade, ak osobné údaje získavame na splnenie si zákonných povinností súvisiacich s našou podnikateľskou činnosťou a vybavovanie Vašich sťažností, ide o plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm .c) Nariadenia.  Ak osobné údaje získavame pre potreby vyhotovenia zmlúv ide o právny základ zakotvený v čl. 6 ods. b) Nariadenia. Pri získavaní osobných údajov pri monitorovaní priestorov konáme v rámci našich oprávnených záujmov, vychádzajúc z čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

 

Komu Vaše osobné údaje poskytujeme:

Faktúra je daňový doklad, preto ho máme povinnosť poskytovať aj s Vašimi osobnými údajmi daňovému úradu. V prípade poskytovania ubytovacích služieb je našou zákonnou povinnosťou Vaše osobné údaje poskytnúť registru obyvateľov, príp. cudzineckej polícií. Ak by došlo k úrazu, resp. vznikla by Vám majetková ujma (krádež, poškodenie hmotnej veci), kamerové záznamy poskytujeme orgánom činným v trestnom konaní. Pri vybavovaní podnetov, sťažností v súvislosti s ochranou práv dotknutej osoby, alebo v prípade vykonávanej kontroly, sme povinní sprístupniť osobné údaje aj orgánom dozoru a kontroly (Úrad pre ochranu osobných údajov, Slovenská obchodná inšpekcia). 

 

Ako sú Vaše osobné údaje u nás chránené:

Všetky písomné listiny a informačné systémy s osobnými údajmi sú chránené primeranými technickými a organizačnými opatreniami, tak aby nedošlo k ich poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, k zneužitiu. Využívame bezpečnostné opatrenia ako sú firewally, zippovanie dokumentov, pričom v záujme ochrany vyžadujeme kontrolu fyzického prístupu k našim budovám a súborom. Autorizovaný prístup majú iba zamestnanci, ktorí boli na to poverení. 

 

Doba uchovávania osobných údajov: 

Daňové doklady, záznamy z Knihy hostí 10 rokov. Záznamy kamerového systému 15 dní. Sťažnosti do ich vybavenia. Po uplynutí stanovených lehôt budú  všetky osobné údaje likvidované. 

 

Prenos do tretej krajiny:

U nás nedochádza k prenosu Vašich osobných údajov do krajín mimo EÚ.

 

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

U nás Vaše osobné údaje nespracúvame automatizovaným rozhodovaním, profilovaním, teda nezhromažďujeme osobné údaje za účelom vyhodnocovania Vášho správania sa.   

 

Informácie o Vašich právach:

Vy ako osoba, ktorej osobné údaje my spracovávame, máte nasledujúce práva: 

 

Právo na prístup k osobným údajom 

Ak o to požiadate, máte právo získať od nás kópiu dokumentov s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame, a to v elektronickej forme, príp. listinnej forme. Kontakt na nás sa nachádza na webovej stránke. 

 

Právo na opravu 

Máte právo na to, aby sme Vaše osobné údaje, ktoré sú uvedené nesprávne, bez zbytočného odkladu opravili, prípadne doplnili so zreteľom na účel, na ktorý sa osobné údaje získavajú. 

 

Právo na vymazanie („zabudnutie“) osobných údajov

 Máte právo na to, aby sme Vaše údaje vymazali, v prípade ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali, resp. spracúvali,

 • namietate voči spracúvaniu osobných údajov (sťažnosť, podnet na Úrad) a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,

 • ak sa Vaše osobné údaje spracovali nezákonne, 

 • Vaše osobné údaje sa musia vymazať, lebo tak ustanovuje právo únie, alebo zákon. 

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na to, aby sme Vaše údaje spracúvali v obmedzenej forme, lebo:

 • namietate spracúvanie osobných údajov, 

 • spracúvanie je nezákonné, namietate, nechcete, aby došlo k vymazaniu, preto žiadate obmedzenie spracúvania osobných údajov,

 • my už Vaše osobné údaje nepotrebujeme, potrebujete ich VY na preukázanie zákonného nároku a žiadate aby sme ich spracovávali v obmedzenom rozsahu.  

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. V prípade, ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje nespracovávame korektne, alebo ich spracúvame v rozpore s Nariadením, zákonom máte právo nás kontaktovať, príp. kontaktovať dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, statny.dozor@pdp.gov.sk, +421 /2/32 31 32 14.