Rezervovať online
x
Priemerné hodnotenie
92%
Logo hodnotenia
Booking
9.2Super • 359 hodnotení
9.7Výnimočná lokalita

Všeobecné obchodné podmienky

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom Boutique Hotel Chrysso je spoločnosť eilSK s.r.o., so sídlom Zvonárska 3, 040 01 Košice, IČO: 46 040 820, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27219/V (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré obsahujú aj ubytovací poriadok  (ďalej len „VOP“) je vytvoriť právny rámec vzťahov medzi prevádzkovateľom hotela a jeho klientmi s cieľom zabezpečiť informovanosť klientov o podmienkach poskytovaných služieb.

VOP upravujú právne vzťahy medzi prevádzkovateľom hotela a klientom, t.j. každou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá si u prevádzkovateľa hotela objednala poskytnutie služieb podľa týchto VOP.

VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy, predmetom ktorej je na jednej strane záväzok prevádzkovateľa hotela poskytnúť klientovi určité dohodnuté služby hotela a na strane druhej záväzok klienta uhradiť za poskytnuté služby dohodnutú cenu.

Zmluvný vzťah klienta a prevádzkovateľa hotela sa riadi ustanoveniami týchto VOP, ktoré obsahujú aj ubytovací poriadok, ustanoveniami uzatvorenej zmluvy, právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Tieto VOP sa stávajú pre hotel záväznými dňom ich zverejnenia a pre klienta okamihom objednania služby.

 

Článok II.

Definície pojmov

Klientom sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí s prevádzkovateľom hotela zmluvu o poskytnutí služieb alebo inú zmluvu, predmetom ktorej je poskytnutie ubytovacích, stravovacích a/alebo wellness služieb, prenájom konferenčných, banketových a iných miestností na účely rôznych podujatí, alebo poskytovanie ďalších služieb hotela.

Prevádzkovateľom hotela sa rozumie spoločnosť eilSK s.r.o., so sídlom Zvonárska 3, 040 01 Košice, IČO: 46 040 820, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27219/V.

Hotelom sa rozumie ubytovacie zariadenie s názvom Boutique Hotel Chrysso**** nachádzajúce sa na adrese Zvonárska 3, 040 01 Košice, ktoré je zároveň miestom poskytovania služieb podľa týchto VOP. Hotelom sa v zmysle týchto VOP rozumie aj prevádzkovateľ hotela ako zmluvná strana uzatvorenej zmluvy.

Zmluvnými stranami sa rozumejú prevádzkovateľ hotela, resp. hotel a klient.

Službami sa rozumejú akékoľvek služby hotela poskytované prevádzkovateľom hotela v súlade s predmetom jeho podnikania, a to najmä, nie však výlučne, ubytovacie, stravovacie, wellness a kongresové služby.

Objednávkou sa rozumie dokument, ktorým si klient objednal poskytnutie určitého druhu služieb hotela, a to v určitom konkrétnom termíne. So súhlasom hotela môže klient uskutočniť objednávku aj v inej než písomnej forme (napr. osobne, telefonicky). Objednávka musí obsahovať tieto údaje:

meno a priezvisko objednávateľa, prípadne meno a priezvisko osoby, ktorá bude službu čerpať,

termín čerpania služby, resp. služieb,

popis objednanej služby,

spôsob platby (na faktúru, v hotovosti, platobnou kartou).

Zmluvou sa rozumie dohoda medzi klientom a hotelom obsahujúca základné náležitosti, ktorými sú špecifikácia objednaných služieb (čo do druhu a množstva), termín poskytnutia služieb a cena služieb, prípadne spôsob jej určenia. Zmluvou sa rozumie nielen dokument v písomnej forme pod týmto názvom, ale aj akékoľvek vzájomne potvrdené návrhy (napr. ústna objednávka klienta a jej potvrdenie zo strany hotela).

Písomnou formou sa rozumie forma listu, faxu alebo e-mailu.

Individuálnym klientom sa rozumie spravidla 1 až 15 osôb, ktoré si spoločne rezervovali ubytovanie v hoteli s rovnakým termínom príchodu a odchodu, prípadne si objednali iné služby hotela s rovnakým termínom ich poskytnutia.

Skupinovým klientom (skupinou) sa rozumie spravidla 15 a viac osôb, ktoré si spoločne rezervovali ubytovanie v hoteli s rovnakým termínom príchodu a odchodu, prípadne si objednali iné služby hotela s rovnakým termínom ich poskytnutia.

Podujatím sa rozumie spoločenská, kultúrna, vzdelávacia alebo iná akcia spojená s poskytovaním viacerých druhov služieb hotela, ktorej sa zúčastňuje väčší počet osôb (svadobné hostiny, narodeninové oslavy, bankety, semináre, konferencie a pod.).

Organizátorom podujatia sa rozumie každá fyzická a/alebo právnická osoba, ktorá organizačne, technicky alebo iným spôsobom zabezpečuje podujatie v mene alebo v prospech klienta ako objednávateľa podujatia a ktorá za týmto účelom vstupuje do zmluvného vzťahu s hotelom. Ak nie je dohodnuté inak, platí, že objednávateľ podujatia (klient) je zároveň jeho organizátorom.

 

Článok III.

Uzavretie zmluvy

Uskutočnením objednávky vyjadruje klient svoj neodvolateľný súhlas s týmito VOP a tieto sa následne vzťahujú na každú potvrdenú objednávku klienta.

Prevádzkovateľ hotela, resp. recepcia hotela, potvrdí klientovi objednávku v primeranej lehote, najneskôr však v lehote 24 hodín od prijatia objednávky klienta. V prípade ak bude objednávka klientovi potvrdená neskôr a klient bez zbytočného odkladu po oneskorenom potvrdení objednávky hotelu oznámi, že na objednávke netrvá, resp. ju už považuje za neaktuálnu, objednávka stráca platnosť.

Potvrdenie objednávky zo strany hotela obsahujúce akékoľvek dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny klientom zadanej objednávky je odmietnutím objednávky a považuje sa za nový návrh na uzavretie zmluvy.

Zmluva sa považuje za uzavretú a zmluvný vzťah medzi klientom a hotelom vzniká:

momentom doručenia potvrdenia objednávky zo strany hotela klientovi,

v prípade písomne uzatvorenej zmluvy, ak sú prejavy oboch zmluvných strán na tej istej listine, momentom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami,

v prípade nového návrhu na uzavretie zmluvy (bod 3. tohto článku VOP) momentom, kedy bolo hotelu doručené potvrdenie nového návrhu na uzavretie zmluvy zo strany klienta.

Uzatvorením zmluvy sa hotel zaväzuje zabezpečiť klientovi služby v dohodnutom rozsahu a kvalite, pričom hotelu vzniká súčasne právo žiadať od klienta zaplatenie dohodnutej ceny.

V prípade skupinových objednávok alebo pravidelne sa opakujúcich objednávok určitého klienta sú zmluvné strany oprávnené písomne uzatvoriť rámcovú zmluvu. V prípade ak rámcová zmluva alebo niektoré jej ustanovenia nie sú v súlade s ustanoveniami týchto VOP, odchylné ustanovenia rámcovej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Platnosť ostatných ustanovení týchto VOP, ktoré nie sú v rozpore s ustanoveniami rámcovej zmluvy, tým nie je dotknutá.

Zmluva môže byť uzatvorená aj prostredníctvom sprostredkovateľa, pričom v takomto prípade ako povinná osoba a zmluvná strana voči prevádzkovateľovi hotela, resp. hotelu, vystupuje samotný sprostredkovateľ, ak hotel nedá písomný súhlas k zmene v osobe povinného a zmluvnej strany uzatvorenej zmluvy.

V prípade prijatia predbežnej rezervácie (opcie) zo strany klienta, určí hotel klientovi termín, do ktorého je klient povinný hotelu predbežnú rezerváciu potvrdiť. V prípade ak tak klient v stanovenom termíne neurobí, predbežná rezervácia stráca platnosť a hotel nie je povinný ju obnoviť.

 

Článok IV.

Ubytovacie služby

Hotel je povinný pripraviť a dať k dispozícii klientovi rezervované izby od 14:00 hod. dohodnutého dňa príchodu. Klient má nárok na poskytnutie rezervovanej izby pred uvedeným termínom len v prípade, ak s tým hotel pri uzatváraní zmluvy vyslovil súhlas.

Klient sa po rezervácii ubytovania prihlasuje online prostredníctvom elektronicky zaslaného formulára. K prihláseniu je Klient povinný predložiť údaje z identifikačnej karty, cestovného pasu alebo iného platného dokladu totožnosti v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR v registri obyvateľov v platnom znení. Každý Klient, ktorý nie je občanom SR, je povinný v zmysle zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších právnych predpisov vyplniť úradné tlačivo o hlásení pobytu. Všetky požadované údaje je klient povinný uviesť pravdivo a úplne.

Pobyt klienta v hoteli upravuje Ubytovací poriadok hotela Boutique Hotel Chrysso**** a ďalšie prevádzkové poriadky hotela. Jednotlivé poriadky v zmysle predchádzajúcej vety sú pre klientov, ako hotelových hostí záväzné a klientom sú prístupné v písomnej forme na recepcii hotela.

Klient je povinný pri ubytovaní sa v hotelovej izbe akékoľvek prípadné zistené nedostatky, nezrovnalosti alebo výhrady ihneď po ich zistení nahlásiť na recepcii hotela. Rovnako je povinný postupovať v prípade, ak zistí akékoľvek poškodenie izby alebo jej inventáru. V prípade ak hotel zistí poškodenie izby alebo jej inventáru po ukončení pobytu klienta bez toho, aby klient tieto skutočnosti nahlásil na recepcii hotela, klient je povinný nahradiť hotelu škodu za poškodenie izby alebo jej inventáru v plnom rozsahu.

Klient je povinný v dohodnutý deň odchodu uvoľniť a opustiť izbu najneskôr do 10:00 hod. dohodnutého dňa odchodu, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak. V prípade ak klient odovzdá izbu po tomto termíne, hotel je oprávnený účtovať si za každú začatú hodinu po tomto termíne osobitný poplatok vo výške 8,- EUR/hodina/izba.

Klient, ktorý sa v hoteli ubytuje pred 10:00 hod. rannou, je povinný uhradiť sumu ubytovania za celú predchádzajúcu noc. Od klienta, ktorý požaduje ubytovanie medzi 10:00 hod. rannou a 14:00 hod., je hotel oprávnený požadovať osobitný poplatok vo výške 8,- EUR/hodina/izba, a to za každú začatú hodinu pred 14:00 hod.

Rezervované izby, do ktorých sa klient nenasťahoval najneskôr do 22:00 hod. dohodnutého dňa príchodu, je hotel oprávnený prenechať inému klientovi. Uvedené neplatí, pokiaľ bol zmluvnými stranami neskorší príchod klienta výslovne dohodnutý.

V prípade ak klient požiada o predĺženie ubytovania, môže mu hotel ponúknuť aj inú izbu v inej cenovej relácii než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný. V takomto prípade klient nemá nárok na ubytovanie v izbe, v ktorej bol pôvodne ubytovaný, ani na ubytovanie v akejkoľvek inej izbe hotela, pokiaľ to z kapacitných alebo prevádzkových dôvodov hotela nie je možné.

Klientovi je k dispozícii hotelový trezor, do ktorého si môže uložiť cenné predmety alebo predmety vysokej finančnej, spoločenskej alebo duševnej hodnoty. Pokiaľ klient právo na uloženie týchto vecí v hotelovom trezore nevyužije, za prípadnú škodu spôsobenú ich stratou, zneužitím, poškodením, scudzením a pod. zodpovedá hotel len v obmedzenej miere v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a týchto VOP. Právo klienta použiť izbový trezor tým nie je dotknuté, avšak jeho použitie nie je možné považovať za prevzatie veci hotelom do úschovy.

 

 

 

Článok V.

Podujatia

V prípade podujatí spojených s poskytovaním stravovacích služieb, ktorých sa má zúčastniť vopred určený počet osôb (napr. svadobné hostiny, školenia, narodeninové oslavy a pod.), je klient povinný hotelu oznámiť, resp. potvrdiť, presný počet zúčastnených osôb najneskôr 3 dni pred konaním podujatia, pokiaľ nebolo v danom prípade dohodnuté inak. Následné prípadné zníženie počtu skutočne zúčastnených osôb nezbavuje klienta povinnosti zaplatiť hotelu dohodnutú cenu zodpovedajúcu počtu osôb, ktorý klient hotelu nahlásil v lehote podľa predchádzajúcej vety.

V prípade, ak klient počas podujatia prejaví záujem o navýšenie rozsahu objednaných služieb, hotel vyvinie maximálne úsilie, ktoré od neho možno spravodlivo požadovať, aby tejto požiadavke klienta s ohľadom na prevádzkové možnosti a kapacity hotela vyhovel. Na navýšenie rozsahu poskytovaných služieb však klient nemá právny nárok.

Pri odchýlkach počtu účastníkov podujatia o viac než 10 % je hotel oprávnený jednostranne vymeniť potvrdené miestnosti. Vopred dohodnutý štandard a technické vybavenie miestností však musia zostať zachované.

Pri podujatiach, ktoré trvajú dlhšie ako do 22.00 hod., je hotel oprávnený počnúc od 22.00 hod. účtovať príplatok za servis v zmysle aktuálneho cenníka služieb. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa neuplatní, pokiaľ bolo zmluvnými stranami pri uzatváraní zmluvy výslovne dohodnuté, že dohodnutá cena zohľadňuje trvanie podujatia aj po 22.00 hod.

Organizátor podujatia, jeho objednávateľ, ani osoby zúčastnené na podujatí nie sú oprávnené zásobovať podujatie vlastnými jedlami a/alebo nápojmi, okrem prípadov ak bolo uvedené zmluvnými stranami výslovne dohodnuté v písomnej forme. V takýchto prípadoch je hotel oprávnený účtovať organizátorovi podujatia príplatok za servis v zmysle aktuálneho cenníka služieb, pričom za legálny pôvod, zdravotnú a hygienickú nezávadnosť vlastných jedál a nápojov v tomto prípade hotel nezodpovedá.

Pokiaľ jedlá, nápoje a/alebo služby objednané účastníkmi podujatia presahujú dohodnutý rámec cenovej kalkulácie, za úhradu ich ceny zodpovedajú organizátor podujatia a objednávateľ podujatia spoločne a nerozdielne.

Všetky záväzky voči organizáciám na ochranu autorských práv sú povinní vysporiadať organizátor podujatia, prípadne jeho objednávateľ, a to na vlastnú zodpovednosť a vlastné náklady. Za prípadné porušenie práv duševného vlastníctva hotel nenesie žiadnu zodpovednosť.

Pokiaľ podujatie podlieha povinnému hláseniu, resp. oznámeniu príslušným úradom, za splnenie oznamovacej povinnosti zodpovedá organizátor podujatia, ktorý znáša všetky náklady s tým spojené.

V prípade ak je podujatie spôsobilé narušiť verejný poriadok a/alebo ohroziť záujmy hotela a/alebo iných klientov v hoteli, organizátor podujatia, prípadne jeho objednávateľ, sú povinní oznámiť uvedené skutočnosti hotelu bez zbytočného odkladu. Hotel je následne oprávnený vykonať adekvátne opatrenia na zamedzenie takéhoto stavu a organizátor podujatia ako i jeho objednávateľ a osoby zúčastnené na podujatí sú povinné tieto opatrenia akceptovať a strpieť.

Akékoľvek inzeráty v tlačových, rozhlasových, elektronických a iných médiách, reklamy a oznamy určené širokej verejnosti, ktoré poukazujú na akýkoľvek vzťah k hotelu (najmä, nie však výlučne, informácie o konaní politických, náboženských, komerčných a iných podujatí), ako i akékoľvek iné použitie názvu alebo loga hotela vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas hotela.

V prípade ak hotel na základe požiadavky organizátora podujatia prípadne jeho objednávateľa obstaráva technické, elektronické alebo iné zariadenia od tretích osôb, koná vždy v mene a na účet organizátora podujatia prípadne jeho objednávateľa, pokiaľ nebolo zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak.

Používanie vlastných technických, elektronických alebo elektrických zariadení organizátora podujatia prípadne jeho objednávateľa, ktoré je spojené s použitím elektrických alebo iných káblových rozvodov hotela, vyžaduje predchádzajúci súhlas hotela. Hotel si vyhradzuje právo osobitne spoplatniť prístroje a zariadenia, ktoré nad obvyklú mieru zvyšujú náklady na dodávku energií a/alebo prevádzku hotela. Ak použitím vlastných zariadení organizátora podujatia prípadne jeho objednávateľa vzniknú akékoľvek poruchy a/alebo poškodenia na technických a/alebo iných zariadeniach hotela, organizátor podujatia a jeho objednávateľ sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť hotelu vzniknutú škodu. Hotel si vyhradzuje právo prostredníctvom svojich zamestnancov alebo tretích osôb vykonať na svoje náklady kontrolu zariadení organizátora podujatia a jeho objednávateľa a v prípade potreby prijať adekvátne opatrenia na zamedzenie vzniku škody a organizátor podujatia ako i jeho objednávateľ a osoby zúčastnené na podujatí sú povinné tieto opatrenia akceptovať a strpieť.

Za bezpečnosť používaných technických, elektronických alebo elektrických zariadení organizátora podujatia prípadne jeho objednávateľa zodpovedá v plnej miere organizátor podujatia prípadne jeho objednávateľ.

Všetky dekoračné materiály a predmety vnesené na podujatie zo strany organizátora podujatia prípadne jeho objednávateľa musia zodpovedať zákonným požiadavkám v oblasti požiarnej ochrany a príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom, pričom ich použitie na podujatí podlieha predchádzajúcemu súhlasu hotela. Hotel je oprávnený v tejto súvislosti vyžadovať stanovisko príslušných orgánov verejnej správy.

Všetky dekoračné materiály a predmety vnesené na podujatie zo strany organizátora podujatia prípadne jeho objednávateľa musia byť bezprostredne po ukončení podujatia organizátorom podujatia prípadne jeho objednávateľom odstránené, ak nebolo vopred dohodnuté inak. V prípade ak organizátor podujatia prípadne jeho objednávateľ poruší svoju povinnosť v zmysle predchádzajúcej vety, hotel nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté na týchto materiáloch a predmetoch, pričom je zároveň oprávnený po dobu zotrvania dekoračných materiálov a predmetov v priestoroch hotela účtovať nájomné v zmysle aktuálneho cenníka služieb, prípadne vykonať odstránenie a uskladnenie týchto predmetov na účet organizátora podujatia prípadne jeho objednávateľa.

Organizátor podujatia a objednávateľ podujatia zodpovedajú v plnom rozsahu, spoločne a nerozdielne za škody spôsobené na majetku hotela a/alebo tretích osôb, ktoré zavinili, alebo ku ktorým došlo v rámci podujatia.

 

Článok VI.

Ceny za hotelom poskytované služby a platobné podmienky

Klient je povinný za ním využité služby zaplatiť hotelu dohodnutú cenu. Uvedené platí aj pre tie služby, ktoré hotel poskytol na základe výslovnej požiadavky klienta tretím osobám.

Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, cena, ktorú je klient povinný zaplatiť hotelu za poskytnuté služby, vyplýva z platného cenníka hotela. Hotel je povinný zverejniť cenník obvyklým spôsobom, a to najmä na svojej internetovej stránke, na recepcii hotela, prípadne na svojich ostatných prevádzkach.

Ceny uvedené v cenníku hotela sú konečné a zahŕňajú daň z pridanej hodnoty, nezahŕňajú však miestne dane. V prípade, ak doba medzi uzavretím zmluvy a poskytnutím služby presiahne šesť mesiacov a medzičasom dôjde k zvýšeniu ceny klientom objednanej služby, hotel je oprávnený zmluvne dohodnutú cenu primerane zvýšiť s čím klient vyjadruje svoj neodvolateľný súhlas.

V prípade ak v čase od zadania objednávky a kalkulácie ceny objednaných služieb do času poskytnutia služieb zo strany hotela dôjde k zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, hotel je pri fakturácii povinný aplikovať príslušnú sadzbu dane z pridanej hodnoty podľa všeobecne záväzného právneho predpisu účinného v čase vystavenia faktúry. Zmena sadzby dane z pridanej hodnoty v zmysle predchádzajúcej vety sa nepovažuje za zvýšenie ceny klientom objednanej služby podľa bodu 3. druhej vety týchto VOP.

Ak nebolo vopred dohodnuté inak, podkladom pre vyúčtovanie objednaných a využitých služieb zo strany klienta je pokladničný doklad, vystavený v deň odchodu klienta z priestorov hotela alebo v deň, kedy klient využil všetky objednané služby hotela.

Pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak, splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia.

V prípade ak sa klient dostane do omeškania s plnením svojich peňažných záväzkov voči hotelu (t.j. s úhradou ceny poskytnutých služieb), hotelu vzniká právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý čo i len začatý deň omeškania. Nárok hotela na náhradu škody tým nie je dotknutý.

V prípade ak sa do omeškania s plnením peňažných záväzkov voči hotelu (t. j. s úhradou ceny poskytnutých služieb) dostane klient, ktorému bola na objednané služby poskytnutá zľava, takýto klient stráca nárok na akékoľvek zľavy poskytnuté v súvislosti s objednanými službami a hotel je oprávnený žiadať od klienta zaplatenie plnej ceny poskytnutých služieb bez zľavy. Nároky hotela podľa bodu 7. tohto článku VOP tým nie sú dotknuté.

Platba kreditnou kartou môže byť realizovaná pred aj po čerpaní hotelových služieb, a to na základe klientom poskytnutých údajov potrebných k realizácii platby. Hotel si vyhradzuje právo dodatočne zúčtovať z kreditnej karty klienta všetky prípadné rozdiely, ktoré budú zistené po jeho odchode (napr. konzumácia z minibaru a pod.), s čím klient pri zadaní objednávky vyjadruje svoj výslovný a neodvolateľný súhlas. V prípade dodatočného zúčtovania v zmysle predchádzajúcej vety je hotel povinný klienta o akomkoľvek dodatočnom zúčtovaní rozdielov z kreditnej karty ako i o dôvodoch takéhoto dodatočného zúčtovania písomne informovať.

 

Článok VII.

Odstúpenie od zmluvy

Klient má právo kedykoľvek od zmluvy odstúpiť a stornovať objednané služby. Ako paušalizovaná náhrada škody v tomto prípade hotelu prináleží odškodnenie vo forme storno poplatku, ktorý je klient povinný hotelu zaplatiť za podmienok určených v týchto VOP. Storno poplatok je určený percentuálnou časťou z ceny objednaných služieb a jeho výška závisí od dĺžky časového úseku odo dňa termínu stornovania objednaných služieb do plánovaného začiatku poskytovania objednaných služieb.

Pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak, výška storno poplatkov je v prípade individuálnych klientov aj skupinových klientov určená nasledovne:

stornovanie viac ako 4 kalendárne dni pred začiatkom poskytovania služieb: bez storno poplatku,

stornovanie 4 – 2 dni pred začiatkom poskytovania služieb: 50 % z ceny objednaných služieb,

stornovanie 2 – 1 dni pred začiatkom poskytovania služieb: 80 % z ceny objednaných služieb,

stornovanie menej než 24 hodín pred začiatkom poskytovania služieb a nevyužitie objednaných služieb bez stornovania: 100 % z ceny objednaných služieb.

Ak hotelu vznikne právo na zaplatenie storno poplatku, hotel je povinný zaslať klientovi oznámenie o vzniku práva na zaplatenie storno poplatku, výške storno poplatku a dátume jeho splatnosti, a to najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku práva na zaplatenie storno poplatku.

V mimoriadnych prípadoch (choroba, úmrtie a pod.) sa hotel môže vzdať práva na zaplatenie storno poplatku, a to na základe písomnej žiadosti klienta podloženej dôkazom o vážnej príčine, ktorá bola dôvodom pre odstúpenie klienta od zmluvy a stornovanie objednaných služieb.

V prípade ak hotelu vznikne právo na zaplatenie storno poplatku a klient zaplatil hotelu zálohu, hotel je oprávnený vykonať jednostranné započítanie vzájomných pohľadávok zmluvných strán (t.j. započítať pohľadávku hotela na zaplatenie storno poplatku s pohľadávkou klienta na vrátenie zaplatenej zálohy

 

Článok VIII.

Zodpovednosť za škodu

Za škody spôsobené na zariadení a inom majetku hotela zodpovedá klient podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov SR. Klient zodpovedá aj za škodu spôsobenú neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný, ako i za škodu spôsobenú osobami, ktoré nie sú hotelovými hosťami, pokiaľ bolo zdržiavanie sa v priestoroch hotela týmto osobám povolené samotným klientom.

V prípade ak klient alebo osoby uvedené v bode 1. tohto článku VOP spôsobia na zariadení alebo inom majetku hotela akúkoľvek škodu, klient je povinný vzniknutú škodu nahradiť hotelu v peniazoch najneskôr v deň skončenia pobytu v hoteli alebo po využití všetkých objednaných služieb pri vyúčtovaní poskytnutých služieb, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

Za škody spôsobené klientovi mimo areálu hotela, ako ani za škody spôsobené klientovi tretími osobami, ktoré nie sú pracovníkmi hotela, hotel nezodpovedá.

 

Článok IX.

Ukončenie zmluvného vzťahu

Zmluvný vzťah založený zmluvou podľa týchto VOP môžu zmluvné strany ukončiť písomnou dohodou oboch zmluvných strán, odstúpením klienta od zmluvy, pričom hotelu vzniká v tomto prípade právo na zaplatenie storno poplatku v zmysle príslušných ustanovení týchto VOP, odstúpením od zmluvy zo strany hotela.

Hotel je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade ak:- bolo toto právo písomne dohodnuté s klientom v zmluve a z dôvodov uvedených v zmluve,- klient má voči hotelu záväzky po lehote splatnosti,- v objednávke bola dohodnutá platba vopred alebo zálohová platba a klient svoj záväzok včas nesplnil – v tomto prípade je hotel oprávnený odstúpiť len do momentu okamihu úhrady zo strany klienta,- sa vyskytli okolnosti, za ktoré hotel nezodpovedá, a ktoré robia splnenie zmluvy nemožným,- klient pri uzatváraní zmluvy uviedol zavádzajúce alebo nesprávne údaje, prípadne zamlčal hotelu iné podstatné skutočnosti,- hotel má opodstatnený dôvod na domnienku, že využitie hotelových služieb by mohlo ohroziť riadnu prevádzku hotela, bezpečnosť, vážnosť hotela alebo iné oprávnené záujmy hotela.

 

Článok X.

Osobitné ustanovenia

Do hotela nesmú byť vnášané žiadne látky nebezpečnej povahy (výbušniny a strelivo, žieraviny, jedy alebo toxické látky, infekčné alebo rádioaktívne materiály a pod.).

Zvieratám je vstup do hotela povolený. V prípade ak majú byť zvieratá v hoteli ubytované spolu s klientom, klient je povinný uviesť túto skutočnosť už pri zadaní objednávky, pričom hotel je v tomto prípade oprávnený účtovať si poplatky podľa aktuálneho platného cenníka.

Hotel nezodpovedá za veci zabudnuté a stratené veci v priestoroch hotela. Nájdené veci sa klientovi zasielajú poštou na adresu sídla alebo trvalého bydliska, prípadne inú známu adresu, a to na náklady klienta.

Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi hotelom a klientom sa doručujú doporučene na adresu sídla hotela a na adresu trvalého pobytu alebo sídla klienta, prípadne na inú korešpondenčnú adresu, ktorú príslušná zmluvné strana písomne oznámila druhej zmluvnej strane, a to osobne, poštou, alebo treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky. Ak zmluvný vzťah medzi hotelom a klientom trvá, zmluvné strany sú povinné navzájom si oznamovať každú zmenu svojho sídla, trvalého pobytu, korešpondenčnej adresy, ako i všetky ďalšie podstatné zmeny.

Akákoľvek písomnosť v zmysle týchto VOP sa považuje za riadne doručenú:

dňom jej prijatia v prípade osobného doručenia,

dňom uvedeným na návratke v prípade písomností zasielaných poštou ako doporučená zásielka s návratkou alebo v prípade doručovania prostredníctvom kuriéra,

dňom, kedy adresát odmietol písomnosť doručovanú osobne, poštou alebo prostredníctvom kuriéra prevziať,

dňom, kedy bola písomnosť odosielateľovi vrátená z adresy druhej zmluvnej strany ako nedoručená alebo nedoručiteľná.

Sťažnosti klientov ako i prípadné návrhy na zlepšenie činnosti hotela prijíma vedúca recepcie, resp. vedenie hotela. Reklamácie sa riešia podľa Reklamačného poriadku zverejneného na recepcii hotela.

Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.

Prípadné spory vzniknuté z týchto VOP a Zmluvy budú riešené pred príslušným súdom v Slovenskej
republike. Riešenie reklamácii Klientov vo vzťahu k Službám poskytnutým Hotelom upravuje Reklamačný poriadok Hotela. V prípade, ak Klient – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Hotel vybavil jeho reklamáciu,
alebo sa domnieva, že Hotel porušil jeho práva, má Klient právo obrátiť sa na Hotel ako predávajúceho so
žiadosťou o nápravu.

Ak Hotel na žiadosť Klienta podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania Klientom, má klient právo podať návrh na začatie alternatívneho
riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Hotelom ako predávajúcim je: Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava, alebo elektronicky na ars@soi.sk, alebo adr@soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 pričom Klient má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

Klient môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť on-line platformu pre alternatívne riešenie sporov, ktorá je dostupná na https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_sk.htm. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

 

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke hotela www.hotelchrysso.sk.

Hotel si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP, pričom zmena VOP je účinná okamihom zverejnenia VOP na stránke hotela www.hotelchrysso.sk. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, ich zmluvné vzťahy sa riadia ustanoveniami VOP platnými a účinnými v čase uzatvorenia zmluvy.

Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom SR a aplikácia právneho poriadku akéhokoľvek iného štátu je vylúčená.

Zmluvné strany si môžu vzájomné práva a povinnosti v zmluve upraviť aj odchylne od týchto VOP. V prípade rozporov medzi zmluvnou úpravou a ustanoveniami týchto VOP platí zmluvná úprava.